BORSBEEK

F.A.Q.

 

Vragen die ons vaak gesteld worden (en die we niet altijd volledig kunnen beantwoorden).

 

Hoort " Burgers voor Borsbeek " bij een politieke partij ?

Neen ! Bij geen enkele !

“Burgers voor Borsbeek” is een burgerbeweging die los staat van elke politieke partij.

Het gaat immers over ons aller toekomst en niet over politieke belangen !

 

Waarom werd de burgerbeweging " Burgers voor Borsbeek " (BVB) opgericht ?

“Burgers voor Borsbeek” werd opgericht om alle Borsbekenaren de kans te geven zich uit te spreken in een volksraadpleging (VRP) voor of tegen een fusie van  Borsbeek met de stad Antwerpen.

We denken dat een fusie met Antwerpen DE belangrijkste beslissing wordt in de 760 jarige geschiedenis van onze gemeente. Sinds het ontstaan van België in 1830 is Borsbeek een onafhankelijke gemeente.

We zijn ervan overtuigd dat, democratisch gezien, een zo belangrijke beslissing niet kan of mag genomen worden over de hoofden van de inwoners heen.

En we staan echt niet alleen met deze opvatting:

 

Zijn jullie dan tegen een fusie met Antwerpen ?

We zijn nergens tegen.

We willen enkel dat alle mogelijkheden met telkens hun voor- en nadelen grondig onderzocht worden.

De beste fusie is immers de fusie die maximaal beantwoordt aan de noden van onze gemeente en dus niet noodzakelijk aan de wensen van de stad Antwerpen.

We trachten nu zoveel mogelijk informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen aan alle Borsbekenaren. Enkel op basis van correcte informatie kunnen de burgers de juiste keuze maken tijdens een volksraadpleging.

Naast wat het gemeentebestuur te vertellen heeft wil “Burgers voor Borsbeek” een betrouwbare bron van informatie zijn zodat de Borsbekenaren bij een volksraadpleging een onderbouwde beslissing kunnen nemen.

 

Is het dan nog niet te laat ?

Neen !
Het gemeentebestuur wil in december 2023 definitief beslissen over de fusie met Antwerpen en stelt dat die beslissing pas zal genomen worden nadat alle voor- en nadelen zorgvuldig werden afgewogen…

Als de Borsbekenaren er in slagen een volksraadpleging te laten gebeuren (wat hun volste recht is) dan moet het gemeentebestuur wel rekening houden met de keuze van de burgers.

Het gemeentebestuur heeft al wel te kennen gegeven dat ze niet van plan is van een volksraadpleging te houden!

 

Kan de gemeente weigeren een volksraadpleging (VRP) te organiseren ?

Neen !

Tenzij we niet voldoende handtekeningen verzamelen...

Daarom werd door “Burgers voor Borsbeek” een petitie opgestart. Wanneer voldoende Borsbekenaren de petitielijst ondertekenen en alle vormvoorwaarden vervuld zijn, is de gemeente verplicht een VRP te organiseren. Zo werkt dat in een democratie !

Om een volksraadpleging te krijgen moeten we echter wel een hele hoop handtekeningen verzamelen.

We roepen alle Borsbekenaren dan ook op om ons te steunen en de petitielijsten te ondertekenen !

 

Wat gaat een mogelijke fusie met Antwerpen betekenen voor de problemen rond de luchthaven van Deurne en de mogelijke uitbreiding daarvan ?

Het gaat er nu niet over of je voor of tegen “Antwerp International Airport” bent maar het mag duidelijk zijn dat als Borsbeek een district van Antwerpen wordt,  daarmee ook de inspraak van Borsbeek, in het belang van haar inwoners, niet meer zal bestaan.

 1. Nu kan de gemeente nog advies geven als  de luchthaven een aanvraag doet voor een milieu- of omgevingsvergunning. Een district heeft deze bevoegdheid niet.
 2. Nu kan de gemeente nog in de rechtbank opkomen voor de belangen van haar inwoners. Een district kan dat niet niet.
 3. Nu kan de gemeente zelf beslissen over de aan- of verkoop van gebouwen of gronden. Een district heeft daar geen inspraak in. Het staat de stad dan vrij om gemeentelijke gronden in te palmen voor een eventuele uitbreiding van de luchthaven.

Het is algemeen bekend dat er bij het Antwerpse bestuur veel voorstanders zijn van een uitbreiding van de luchthaven.

Borsbeek heeft in het verleden steeds kunnen handelen in het belang van haar inwoners. De visie op de luchthaven van het Antwerps stadsbestuur is anders dan de visie van Borsbeek, Boechout – Vremde en Mortsel.

Gezamenlijk gaven deze gemeenten nog een negatief advies toen de luchthaven in 2021 een eeuwigdurende vergunning aanvroeg maar werden daarin niet gesteund door de stad Antwerpen.

De problemen met de luchthaven belangen natuurlijk ook al onze buurgemeenten aan, zeker nu er steeds grotere vliegtuigen de luchthaven gebruiken.

In geval van een fusie tussen Antwerpen en Borsbeek verliezen zij een belangrijke partner bij de verdediging van de belangen van hun inwoners.

 

Wat gaat een mogelijke fusie met Antwerpen de inwoners aan voordelen opleveren ?

De voordelen moeten door de gemeente nog veel concreter worden uitgelegd en we hopen deze ook in de komende periode te vernemen.

We noteren nu alvast een wekelijkse ophaling van vuilnis en goedkopere toegang tot sportfaciliteiten en cultuur.

Wat de wekelijkse ophaling van vuilnis betreft moeten we al wel vaststellen dat de blauwe PMD zakken, die zowat de meest gebruikte zakken zijn vanwege al dat plastiek verpakkingsmateriaal, bij Antwerpen dubbel zo duur zijn als in Borsbeek!

Verder is er ook sprake van de heraanleg van een 4-tal straten.

Die heraanleg kan natuurlijk pas gebeuren na een fusie met de stad Antwerpen en zo ver zijn we nog lang niet!

Zelfs als het zo ver zou komen, dan nog zijn er geen concrete termijnen voor de uitvoering van de heraanleg bekend.

 

Wat gaat een mogelijke fusie met Antwerpen de inwoners aan nadelen opleveren ?

Daarover is nog niets gecommuniceerd door het gemeentebestuur van Borsbeek, noch door de stad Antwerpen.

Dat er ook nadelen aan een fusie met Antwerpen verbonden zullen zijn staat als een paal boven water maar het blijft daarover oorverdovend stil…

 

Wat gaat een mogelijke fusie met Antwerpen de inwoners kosten ?

Zoals uit onderstaande tabel blijkt heeft de stad Antwerpen een aanvullende personenbelasting van 8%, in Borsbeek is dat momenteel 7%.

De opcentiemen Zijn in Antwerpen 850, in Borsbeek is dat momenteel 787.

De aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de belangrijkste belastingen voor de gemeenten.

De aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) wordt gevestigd als een percentage op de inkomstenbelastingen, die geregeld, gevestigd, en ingevorderd worden door de federale overheid.

De onroerende voorheffing is een gewestbelasting, gevestigd op het kadastraal inkomen van onroerende goederen: gronden, woningen, gebouwen en sommige bedrijfsuitrusting.
Gemeenten en provincies vestigen opcentiemen op de gewestelijke basisbelasting.

De jaarlijkse verkeersbelasting op de autovoertuigen wordt verhoogd met 10 %, dit is de zogenaamde opdeciem, ten behoeve van de gemeenten. Deze opdeciem wordt samen met de hoofdbelasting geïnd door de Vlaamse Belastingdienst en vervolgens doorgestort naar de gemeente waar de voertuigen zijn ingeschreven.

De opcentiemen worden samen met de basisbelasting ingevorderd door de Vlaamse Belastingdienst en later doorgestort naar de provincies en de gemeenten.

Dat al die belastingen in de toekomst zullen stijgen is meer dan waarschijnlijk omdat ook de uitgaven met de levensduurte pijlsnel de hoogte ingaan.

Daarnaast verwachten we echter nog tal van andere extra uitgaven voor de burger, zoals bijvoorbeeld betalend parkeren.

Betalend parkeren is inmiddels in alle Antwerpse districten van toepassing en reikt al tot de grensstraten met Borsbeek (Eksterlaar, Herentalsebaan, Boterlaarbaan, …).

Dit is in feite ook een extra belasting want met parkeerbeleid heeft het al lang niets meer te maken.

 

Wat is die " 50 miljoen € " waarover men het altijd heeft ?

Die 50 miljoen € is een bonus en zou in dit geval een vermindering van schulden van de stad Antwerpen betekenen.

Die schuld wordt dan in feite overgenomen door de Vlaamse overheid.

Het is geen cash die de stad Antwerpen krijgt om daar concreet iets mee te doen maar een bedrag dat van de schulden van de stad Antwerpen wordt kwijtgescholden.

Als de fusie met Antwerpen doorgaat dan krijgt de stad Antwerpen jaarlijks  nog eens een extra bonus van 5 miljoen €  uit het Gemeentefonds.

Een gouden zaak voor de stad Antwerpen dus, of noem het maar “een jackpot” !

Borsbeek zal geen geld krijgen.  Het valt niet uit te sluiten dat Antwerpen in de aanloop van een fusie een geste zal doen richting Borsbeek, maar dat is nog af te wachten.

 

De fusiebonus bedraagt maximaal 50 miljoen euro. Dit betekent dat fusieoperaties voor méér dan 100.000 inwoners de facto niet worden aangemoedigd.

In geval van een fusie van Borsbeek met de stad Antwerpen worden we het 10 de district van een stad met bijna  550.000 inwoners. De fusiebonus per inwoner bedraagt dan : (50.000.000,- € gedeeld door 550.000 inwoners) ongeveer  90,- € per inwoner.

Als Borsbeek echter fuseert met een aantal andere buurgemeenten tot een nieuwe gemeente met iets meer dan 35.000  (maar minder dan 100.000) inwoners dan bedraagt de fusiebonus 500,- € per inwoner.

Met dat budget zou Borsbeek niet alleen uit de schulden zijn maar we zouden dan bovendien een hoop financiële ruimte krijgen om te investeren in ons dorp om er een prachtige, aangename woonomgeving van te maken met goed onderhouden wegen, straten en parken maar ook met allerlei infrastructuur die beter aan onze noden beantwoordt.

En dat geldt dan natuurlijk ook voor onze buurgemeenten waarmee we in een fusie zouden stappen!

 

Waarom neemt de Vlaamse regering schulden over van gemeenten die vrijwillig fuseren voor 2025 ?

De fusies hebben tot doel van minder maar sterkere gemeenten te doen ontstaan.

Om de gemeenten te stimuleren om te fuseren neemt de Vlaamse regering gemeentelijke schuld over als ten laatste op 31 december 2023 de definitieve beslissing tot samenvoeging wordt ingediend bij de Vlaamse Regering.

Het aantal inwoners van de nieuwe gemeente bepaalt het bedrag van de schuldovername:

 • tussen 20.000 en 24.999 inwoners: € 200/inwoner;
 • tussen 25.000 en 29.999 inwoners: € 300/inwoner;
 • tussen 30.000 en 34.999 inwoners: € 400/inwoner;
 • vanaf 35.000 inwoners: € 500/inwoner.

De overname van de schuld door de Vlaamse regering bedraagt maximaal 50 miljoen. Dit plafond wordt bereikt als gemeenten fuseren en daardoor samen 100.000 inwoners tellen. Daaruit kan afgeleid worden dat de Vlaamse regering fusies van kleinere gemeenten wenst te bevorderen tot maximaal 100.000 inwoners. De schuldovername is niet bedoeld om steden met meer dan 100.000 inwoners te verlossen van (een deel van) hun schuld op kosten van de Vlaamse belastingbetaler.

 

Is die schuldovername wel bedoeld om een grote stad met een kleine gemeente te laten fusioneren ?

Neen !

De schuldovername heeft tot doel kleinere gemeenten met elkaar te laten fusioneren.  Het is nooit de opzet geweest dat grote steden voor een aanzienlijk bedrag kleine gemeenten gaan “annexeren”. Met andere woorden: Het is niet de bedoeling een mastodont te creëren.

Juist daarom bedraagt de fusiebonus maximaal 50 miljoen euro wat neerkomt op een bonus van € 500,- per inwoner voor een fusie tussen gemeenten tot maximaal 100.000 inwoners.

 

Waarom fuseren we dan niet met onze buurgemeenten ?

Dat vragen wij ons ook af.

Momenteel zijn de buurgemeenten nog niet klaar voor fusies of ze liggen er nog niet echt wakker van. Althans dat is wat hun burgemeesters zeggen…

Stilaan begint het echter wel te leven, onder meer door de  publiciteit die eraan wordt gegeven in Borsbeek en Boortmeerbeek.  Het valt zelfs te verwachten dat “de fusie” het thema zal worden bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2024.

Boechout overweegt bijvoorbeeld om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een volksraadpleging te houden over een mogelijke fusie.

Verschillende buurgemeenten maakten de keuze om voor 2025 nog niet te fuseren, met niemand.

De kans bestaat dat er in de volgende legislatuur verplichte fusies opgelegd worden vanuit de Vlaamse overheid.

De bestaande samenwerking van Borsbeek met de buurgemeenten (OCMW, politie, bRANDweer) en zelfde belangen (luchthaven) zijn dan een degelijke basis voor fusiegesprekken met de buurgemeenten.

Hoog tijd dus dat we met onze buren op een ernstige manier in gesprek gaan want het is helemaal niet duidelijk waarom er zo een passieve houding wordt aangenomen.

 

Is onze stem nog wel iets waard na een fusie met Antwerpen ?

Antwerpen telt meer dan 540.000 inwoners. Borsbeek een goede 11.000.

In geval van een fusie met de stad Antwerpen verdampt onze stem volledig. Vanaf dan behoren we immers tot een minderheid.

Belangrijke bevoegdheden zoals het beleid op vlak van veiligheid, OCMW, stadsontwikkeling, luchthaven enz. zullen worden overgedragen aan de stad Antwerpen en alle beslissingen zullen dan allicht gebeuren over onze hoofden heen.

Alleen voor de district-bevoegdheden waaronder cultuur en seniorenbeleid behouden we onze stem.

We zullen het dan wel moeten doen met het budget dat Antwerpen ons dan toekent.

 

Zijn de problemen van Borsbeek dan zo groot dat we NU zouden moeten fuseren ?

Ons huidig gemeentebestuur heeft in januari 2019 een bestuursakkoord gesloten waarin stond dat een fusie met Antwerpen “uitgesloten” was.

Onder punt 10 (pagina 6) van dat bestuursakkoord staat duidelijk te lezen:

10. Daadkrachtig bestuur:  het lokaal bestuur werkt integer en kwaliteitsvol, effectief en efficiënt.

 • 10.1. Intergemeentelijke samenwerkingen is zeker een noodzakelijke stap om de diensverlening voor de Borsbekenaar verder te verbeteren binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente.
 • 10.2. We ijveren ook voor andere kruisverbindingen, eerstelijnszorg zone, huizen van het kind, … We gaan in overleg met de ons omringende gemeenten en de gemeenten binnen de MINOS-zone om dit te realiseren.
 • 10.3. Borsbeek wacht niet tot de hogere overheid een verplichte fusie oplegt en gaat nu reeds in gesprek met omliggende gemeenten. Er worden hiervoor actief gesprekken aangeknoopt met diverse gemeenten in onze omgeving. Een fusie met Antwerpen is uitgesloten. Intergemeentelijke samenwerking is een tussenstap naar een fusie.
 • 10.4. We maken een globaal personeelskader op. Statuut, niveau, tijdelijkheid, functie-inhoud, volume, intergemeentelijke samenwerking, etc. maken deel uit van dit kader. Aanwervingen gebeuren op objectieve gronden.

In januari 2022 vernamen de Borsbekenaren via de pers dat het gemeentebestuur van Borsbeek fusiegesprekken had opgestart met Antwerpen.

Een bocht van 180 graden dus!

We willen graag eerst vernemen en berekend zien wat er dan in 3 jaar zo ingrijpend gewijzigd is dat een fusie kost wat kost voor 2025 moet gebeuren.

Kan een fusie niet over de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2024 getild worden zodat er rekening kan gehouden worden met eventuele andere mogelijkheden waarbij de Borsbekenaren misschien een veel gunstiger resultaat kunnen behalen?

Qua schuldgraad (schuld per inwoner) doet Borsbeek het momenteel nog niet zo slecht. Alleen zijn de mogelijkheden om nog bijkomende leningen aan te gaan wel heel beperkt geworden. Een fusie met Antwerpen zou wel meer kredietmogelijkheden openen maar de schuld per inwoner zou in de eerste plaats al meteen stijgen.

 

Kampt Borsbeek ook met grootstedelijke problemen ?

In de informatie van de gemeente Borsbeek zien we grafieken met stijgende cijfers van kansarmoede en ouderdom van de woningen (ouder dan 40 jaar) in Borsbeek.

Dat zijn problemen die wel eerder zichtbaar worden in de steden maar niet ophouden aan de stadsgrens en dus ook niet aan de grens van Borsbeek met haar buurgemeenten.

Met deze problemen kampen overigens de meeste steden en gemeenten in Vlaanderen.

Dergelijke problemen kunnen enkel aangepakt worden door een goede begeleiding, opvolging en ondersteuning te bieden.

Meer dan waarschijnlijk is dit iets dat veel efficiënter kan gebeuren op lokaal niveau dan wel als uithoek van een grote stad.

 

Is een fusie definitief ?

Ja !

Mocht er toch beslist worden om te fuseren, dan is die fusie definitief !

 

Is Borsbeek groot genoeg om enige zelfstandigheid te bewaren als district van Antwerpen ?

Het is bij een fusie met Antwerpen te verwachten dat we  in een eerste fase (legislatuur) wel een zelfstandig district van Antwerpen zouden kunnen blijven.

Daarna valt te bezien hoe Antwerpen haar districten verder wil indelen. Veel inspraak zullen we daarin natuurlijk niet krijgen.

 

Welke bevoegdheden houden we als district van Antwerpen dan nog over ?

Niet veel !

 

Een district heeft veel beperktere bevoegdheden dan een gemeente. Deze bevoegdheden kunnen ook uitgebreid of beperkt worden.

Deze bevoegdheden zijn:

 • het uitzicht van het lokale straatbeeld
 • jeugdbeleid
 • cultuurbeleid
 • feestelijkheden
 • sport
 • seniorenwerking
 • communicatie
 • verkeersveiligheid

De Antwerpse districten moeten het rooien met enkele luttele procenten van de stadsbegroting. Zo lijken de Antwerpse districten toch wel een beetje onzin…

Belangrijke bevoegdheden van de gemeente zoals veiligheid (politie), OCMW, luchthaven, stadsontwikkeling zijn we definitief kwijt en zullen gebeuren naar grootstedelijk model.

 

Zal een fusie met Antwerpen een invloed hebben op de waarde van onze huizen ?

Dat is een heel moeilijke vraag waar toch heel wat eigenaars mee worstelen, moeten we onze woning die we betrekken of verhuren nu nog niet snel verkopen?

 

Zal men voor al de nodige diensten dan nog wel terecht kunnen in ons gemeentehuis ?

Dat is momenteel nog niet geweten.

Het valt niet uit te sluiten dat we voor alle of bepaalde diensten in de toekomst elders in Antwerpen terecht zullen moeten.

De kantoren van “Den Bell” lijken meer en meer een prominente rol op te nemen in de stadsdiensten.

Lees :  Openingsuren Antwerpse stadsloketten gaan drastisch wijzigen, oppositie spreekt van “brutale afbouw”.    (Bron: VRT)

 

Zal ons gemeentehuis nog wel blijven bestaan ?

Hier hebben we ook nog geen informatie over.

De stad Antwerpen zal bepalen hoe en waar ze zo efficiënt mogelijk de dienstverlening naar de Borsbeekse bevolking gaat organiseren en wat er met de eigendommen van de gemeente gebeurt.

 

Zal de naam Borsbeek nog wel blijven bestaan ?

We hopen van wel, maar ook hier is er weer geen garantie.

De stad zal, na de fusiegolven, bepalen hoe het nieuwe plaatje er zal uitzien.

 

Blijven we nog in de politiezone Minos ?

Neen !

 

We gaan over naar de politie van Antwerpen en verlaten politiezone Minos, alsook het nieuwe politiekantoor te Mortsel.

We staan dus niet alleen voor een fusie maar ook voor een de-fusie.

 1. De politiezone Minos wordt opgeknipt tussen Mortsel – Boechout en Wommelgem – Wijnegem want Borsbeek zit daat tussenin. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor de efficiëntie.
 2. Lokale politiemensen zullen op termijn verdwijnen en plaats maken voor jonge politiemensen uit het Antwerps korps.
 3. De uitstap van Borsbeek uit de politiezone MINOS betekent een verhoging van de kosten voor de gemeenten Wommelgem, Wijnegem, en Mortsel. Dit terwijl de impact van de fusie op de intergemeentelijke samenwerking moet meegenomen worden in de afweging van een fusie.
 

Blijven onze eigen vrijwillige brandweermannen nog voor onze veiligheid zorgen ?

Ook voor de brandweer zal een de-fusie nodig zijn.

Borsbeek zal uit de bRANDweer stappen om aan te sluiten bij het Antwerps brandweerkorps dat bestaat uit beroeps mensen.

Dit heeft verregaande gevolgen voor onze vrijwillige brandweermannen met een sterke lokale betrokkenheid en sterk sociaal weefsel.

 

Blijven de andere samenwerkingsverbanden met onze buurgemeenten nog overeind of eindigen die door een fusie met Antwerpen ?

Neen !

 

Helaas dat moet dan ook allemaal veranderen.

 1. Borsbeek werkt samen met het OCMW van Mortsel voor de poetsdienst,  gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
 2.  Borsbeek zit ook in “ZORA Werkt!”  ZORA is een interlokale vereniging rond arbeidsbegeleiding en activering, sociale economie en wijkwerking van gemeenten uit de zuidrand waaronder ook Boechout, Wommelgem en Mortsel.
 3. Borsbeek werkt samen met het OCMW van Wommelgem voor Mimosa (vervoer voor minder mobielen met vrijwilligers).

Borsbeek zal uit deze samenwerkingsverbanden, die diensten aanbieden kleinschalig, op maat en dicht bij de zorg behoevenden moeten uitstappen om gekanteld te worden in het grootschalige Antwerpse OCMW (Zorgbedrijf).

 

Krijgen we een betere dienstverlening ?

Dit valt af te wachten en om eerlijk te zijn ook wel te betwijfelen.

Alhoewel het gemeentebestuur in Borsbeek aangeeft dat de dienstverlening momenteel niet is wat het zou moeten zijn, kreunt ook Antwerpen nu reeds onder de grote werkdruk aan de loketten.

Lees : Loketpersoneel in Antwerpen verzuipt in het werk: “Situatie is volledig ontspoord”   (Bron: GVA / ATV)

Recente artikels geven ook aan dat de loketdiensten in Antwerpen verder worden afgebouwd.

Lees:  Openingsuren Antwerpse stadsloketten gaan drastisch wijzigen, oppositie spreekt van “brutale afbouw”    (Bron: VRT)

 

Leidt een fusie met Antwerpen tot minder politieke mandaten en wordt de bestuurskracht verhoogd ?

Uit de gemeenteraad van Boortmeerbeek (25/4/2022) bleek dat de ondertussen afgeblazen fusieplannen tussen Boortmeerbeek en Mechelen niet zouden leiden tot minder mandaten, omdat de districten ook mandatarissen hebben.

Een district werkt op dezelfde manier als een gemeente. Zoals elke gemeente een gemeenteraad en een schepencollege heeft, heeft elk district een districtsraad en een districtscollege.

De leden van de districtsraad worden net zoals de leden van een gemeenteraad om de zes jaar rechtstreeks door de burgers verkozen.

 

Kunnen we dan nog wel in het containerpark van Wommelgem terecht ?

Hopelijk wel.

Er werd aangegeven dat dit nog wel zal kunnen maar er is nog niet geweten voor hoe lang.

Vermoedelijk zullen we na verloop van tijd wel naar de containerparken van Antwerpen moeten gaan.

 

Hebt u nog andere vragen?

Hebt u betere antwoorden?

 

Hebt u opmerkingen?

 

Laat het ons weten!

 

We zullen u graag te woord staan.

 
  Ga naar de inhoud